Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu (PUP) – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu,  ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim (tel. 33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 44;  e-mail: poczta[at]pup.oswiecim.pl)
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu jest Pan Ireneusz Drabik (e-mail: iod[at]pup.oswiecim.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, w przypadku projektów unijnych zgodnie z warunkami umowy i przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie krócej niż przez czas określony przepisami prawa, w tym dla celów archiwalnych przez okres podyktowany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący w PUP w Oświęcimiu.  Dane zgromadzone w prowadzonym przez PUP rejestrze danych będą przetwarzane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
 5. Z zastrzeeniem pkt 6 i 7 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Z prawa do bycia zapomnianym nie można skorzystać:  - w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, którego podlega administrator danych (t.j.: prawa polskiego), lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych. - w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (t.j.: prawa polskiego), jak również, jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Z prawa do przenoszenia danych nie można skorzystać do przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi klauzulami informacyjnym dla poszczególnych grup klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu znajdującymi się poniżej:

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: ochrona_dan_oso [ 24 ]
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie (w tym biorących udział w kształceniu ustawicznych finansowanym z KFS, osób ubezpieczonych - od 14.06.2019r. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie (w tym biorących udział w kształceniu ustawicznych finansowanym z KFS, osób ubezpieczonych - od 14.06.2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-10-11 11:14
Drabik Ireneusz
105.83KB
Klauzula informacyjna dla uczestników, wykonawców i innych podmiotów współpracujących w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Klauzula informacyjna dla uczestników, wykonawców i innych podmiotów współpracujących w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-10-04 08:50
Drabik Ireneusz
68.66KB
Klauzula informacyjna dla uczestników, wykonawców i innych podmiotów współpracujących w realizacji projektu w ramach programu RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa. Klauzula informacyjna dla uczestników, wykonawców i innych podmiotów współpracujących w realizacji projektu w ramach programu RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-10-04 08:51
Drabik Ireneusz
289.81KB
Klauzula informacyjna dla wszystkich składających wnioski w sprawie wsparcia przewidzianego w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz .... Klauzula informacyjna dla wszystkich składających wnioski w sprawie wsparcia przewidzianego w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz ....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-04-03 08:20
Drabik Ireneusz
154.39KB
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie (w tym biorących udział w kształceniu ustawicznych finansowanym z KFS), osób ubezpieczonych KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie (w tym biorących udział w kształceniu ustawicznych finansowanym z KFS), osób ubezpieczonych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-05-28 13:33
Drabik Ireneusz
59.21KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla przedsiębiorców, innych podmiotów oraz osób fizycznych powierzających lub zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi zgodnie z ustawą KLAUZULA INFORMACYJNA dla przedsiębiorców, innych podmiotów oraz osób fizycznych powierzających lub zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi zgodnie z ustawą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-10-11 11:14
Drabik Ireneusz
101.34KB
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób fizycznych – cudzoziemców chcących podjąć zatrudnienie na terytorium RP zgodnie z ustawą KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób fizycznych – cudzoziemców chcących podjąć zatrudnienie na terytorium RP zgodnie z ustawą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-10-11 11:27
Drabik Ireneusz
101.15KB
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla przedsiębiorców, innych podmiotów, osób fizycznych, płatników składek w zakresie zadań określonych w ustawie (bez zawierania umowy). KLAUZULA INFORMACYJNA - dla przedsiębiorców, innych podmiotów, osób fizycznych, płatników składek w zakresie zadań określonych w ustawie (bez zawierania umowy).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-10-11 11:15
Drabik Ireneusz
106.21KB
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla przedsiębiorców, innych podmiotów, osób fizycznych, płatników składek z którymi są lub będą zawarte umowy cywilnoprawne w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie KLAUZULA INFORMACYJNA - dla przedsiębiorców, innych podmiotów, osób fizycznych, płatników składek z którymi są lub będą zawarte umowy cywilnoprawne w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
19-10-11 11:16
Drabik Ireneusz
106.94KB
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-10-11 11:16
Drabik Ireneusz
81.99KB
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - szkolenia bezrobotnych, KFS
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - szkolenia bezrobotnych, KFS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
19-10-11 11:17
Drabik Ireneusz
103.74KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-10-11 11:17
Drabik Ireneusz
101.65KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z którymi są lub będą zawarte umowy cywilnoprawne – z zakresu spraw organizacyjno – administracyjnych PUP KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z którymi są lub będą zawarte umowy cywilnoprawne – z zakresu spraw organizacyjno – administracyjnych PUP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-10-11 11:18
Drabik Ireneusz
101.04KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-10-11 11:18
Drabik Ireneusz
100.08KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób posiadających zadłużenie wobec FP, Powiatu KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób posiadających zadłużenie wobec FP, Powiatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-10-11 11:19
Drabik Ireneusz
81.22KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób reprezentujących, działających w imieniu lub na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych w zakresie realizacji przez PUP w Oświęcimiu zamówień publicznych KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób reprezentujących, działających w imieniu lub na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych w zakresie realizacji przez PUP w Oświęcimiu zamówień publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-10-11 11:19
Drabik Ireneusz
102.58KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób reprezentujących, działających w imieniu lub na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób reprezentujących, działających w imieniu lub na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-10-11 11:20
Drabik Ireneusz
108.1KB
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla poręczycielami pomocy określonej w ustawie
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla poręczycielami pomocy określonej w ustawie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-10-11 11:20
Drabik Ireneusz
102.33KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób składających wnioski w szczególności z zakresu z zakresu dostępu do informacji publicznej, danych statystycznych, danych osobowych i korzystających ze stanowisk internetowych w PUP.
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób składających wnioski w szczególności z zakresu z zakresu dostępu do informacji publicznej, danych statystycznych, danych osobowych i korzystających ze stanowisk internetowych w PUP.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-10-11 11:21
Drabik Ireneusz
101.54KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników PUP KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników PUP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-10-11 11:21
Drabik Ireneusz
102.35KB
KLAUZULA_INFORMACYJNA dla praktykantów, stażystów realizujących staż, praktykę w PUP KLAUZULA_INFORMACYJNA dla praktykantów, stażystów realizujących staż, praktykę w PUP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-10-11 11:22
Drabik Ireneusz
100.68KB
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rejestracji obrazu (monitoringu)              w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rejestracji obrazu (monitoringu) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-05-28 13:45
Drabik Ireneusz
50.5KB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie ich zgody.
KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzane są przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie ich zgody.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-10-11 11:23
Drabik Ireneusz
88.15KB
Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
18-05-23 09:40
Drabik Ireneusz
12.2MB

Redakcja strony: Ochrona Danych OsobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 891

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl