Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekty EFS

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy także współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poświęcona przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.

ZADANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

 1. kształcenie, dokształcanie, przeszkalanie a także finansowanie praktyk i szkoleń wewnątrzzakładowych,
 2. poradnictwo i informacja zawodowej,
 3. wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, walka z dyskryminacją zawodową,
 4. zmiany strukturalne i dostosowywanie stanowisk pracy dla potrzeb niepełnosprawnych,
 5. tworzenie nowych miejsc pracy,
 6. wspieranie dostosowywania systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy,
 7. pomoc techniczna i środków specjalnych,
 8. wspieranie grup społecznie odrzuconych, bezdomnych, chorych psychicznie, uzależnionych, azylantów,
 9. wspieranie zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspieranie pośrednictwa pracy itd.

Redakcja strony: Projekty EFSRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 962

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl