Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Twoja sprawa w urzędzie

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

Instrukcją kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu z dnia 21.01.2016r.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, jako organ administracji publicznej obowiązany jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Jeżeli konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, Urząd powinien wyjaśnić je w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz poinformować stronę postępowania o sposobie załatwienia sprawy. Natomiast, jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas Urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. W takim wypadku Urząd powinien poinformować o tym klienta i określić termin, w jakim nastąpi rozstrzygnięcie sprawy

Sprawy klientów załatwiane są przez działy merytoryczne Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. Strona postępowania ma prawo wglądu do dokumentacji prowadzonej w jego sprawie.

Każde pismo wpływające do Urzędu podlega rejestracji w sekretariacie gdzie zostaje opatrzone pieczęcią wpływu oraz datą i kolejnym numerem wpływu Urzędu. Pisma zadekretowane przez Dyrektora Urzędu przekazywane są zgodnie z dyspozycją Dyrektora do poszczególnych komórek organizacyjnych. Pisma adresowane bezpośrednio do poszczególnych komórek organizacyjnych, przekazywane są za potwierdzeniem Kierownikom działów lub bezpośrednio do Dyrektora Urzędu. Kierownicy danej komórki organizacyjnej dekretują pisma na poszczególne stanowiska pracy, wskazując sposób załatwienia sprawy. Pracownik po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza do akt sprawy, w drugim przed przystąpieniem do załatwienia rejestruje w odpowiednim rejestrze spraw jako nową sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje na piśmie znak sprawy. Po zakończeniu sprawy w rejestrze spraw odnotowuje się datę i sposób zakończenia sprawy

Redakcja strony: Twoja sprawa w urzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1183

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl