Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Tekst jednolity z 2015 r., poz. 149 z późn. zm., zwana dalej ustawą)

1.  Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

2. Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy;

6) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7) Powiatowe rady rynku pracy opiniują:

- celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

- proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

- celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) kryteria doboru bezrobotnych,

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

- Starosta może po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy  umorzyć w całości albo w części nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków.

3. W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

4. Członków rad rynku pracy, powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa w pkt. 3, zgodnie z następującym trybem:

1) Starosta w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji, o których mowa w ustawie, o zgłoszenie kandydata do rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;

2) do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

3) Starosta informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

5. Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

6. Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

7. Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 598)

Do dnia powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy, zadania tej rady w Powiecie Oświęcimskim wykonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia, działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych tj.: na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu sprzed 27 maja 2014r.

Redakcja strony: Powiatowa Rada Rynku PracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1577

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl