Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia PUP Oświęcim

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 Nabór będzie prowadzony od dnia 21 sierpnia 2019r. do dnia 23 sierpnia 2019r.

Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków KFS w dyspozycji urzędu.

 Pula środków finansowych na 2019 rok w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi 80.000,00 zł.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie oświęcimskim,który wpisuje się w jeden z priorytetów określonych w 2019 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

oraz w jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, warsztatów Terapii Zajęciowej;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

UWAGA! Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu nr 1) należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu oświęcimskiego bądź województwa małopolskiego (zgodnie z barometrem zawodów 2019). Oznacza to, że kluczowym jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim zawodzie osoba kierowana na kształcenie obecnie pracuje.

UWAGA! Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu nr c) należy udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby planowane do objęcia kształceniem ustawicznym w ramach tego priorytetu będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Planowane przez Państwa kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS musi się rozpocząć w bieżącym roku (nie wcześniej jednak niż od dnia 21 października br.) i w tym roku musi zostać sfinansowane z tych środków!

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniam ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzieWniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub w wersji elektronicznej

(z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP) – w terminie ogłoszonego naboru

 (decyduje data wpływu do Urzędu, nie data stempla pocztowego)

 

Dokumenty do pobrania:

Zasady przyznawania środków z KFS.pdf

Wniosek o przyznanie środków z KFS - rezerwa.docx

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA - dla przedsiębiorców, innych podmiotów, osób fizycznych, płatników składek w zakresie zadań określonych w ustawie (bez zawierania umowy).

KLAUZULA INFORMACYJNA - dla przedsiębiorców, innych podmiotów, osób fizycznych, płatników składek z którymi są lub będą zawarte umowy cywilnoprawne w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób reprezentujących, działających w imieniu lub na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów w szczególności osób prawnych w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie


Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

  Nabór będzie prowadzony od dnia 20 lutego 2019r. do dnia 22 lutego 2019r.

Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków KFS w dyspozycji urzędu.

 Pula środków finansowych na 2019 rok w ramach limitu podstawowego Krajowego Funduszu Szkoleniowego to 677.000,00 zł.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie oświęcimskim, który wpisuje się w jeden z priorytetów określonych w 2019 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

UWAGA! Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu nr 1 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu oświęcimskiego bądź województwa małopolskiego (zgodnie z barometrem zawodów 2019). Oznacza to, że kluczowym jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie a nie w jakim zawodzie osoba kierowana na kształcenie obecnie pracuje.

Planowane przez Państwa kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS musi się rozpocząć w bieżącym roku (nie wcześniej jednak niż od dnia 1 maja br.) i w tym roku musi zostać sfinansowane z tych środków!

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniam ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzieWniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub w wersji elektronicznej

(z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP) – w terminie ogłoszonego naboru

(decyduje data wpływu do Urzędu, nie data stempla pocztowego)

Dokumenty do pobrania:
Zasady przyznawania środków z KFS.pdf
Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.docx
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla pracodawców i przedsiębiorców, których dane zostały pozyskane przez PUP w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r (bez zawierania umowy cywilnoprawnej).
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla pracodawców i przedsiębiorców z którymi są lub będą zawarte umowy cywilnoprawne w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Informacja dotycząca pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, iż pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 Pula dodatkowych środków finansowych na 2018 rok w ramach rezerwy

KFS wynosi 160.000,00 zł.

Dodatkowe środki KFS zostaną przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców, którzy złożyli wnioski w ramach naboru z rezerwy KFS ogłoszonego w dniu 9 lipca 2018r.Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu”, jednakże z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych nie zostały przyjęte do realizacji.


Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Nabór będzie prowadzony od dnia 25 lipca 2018r. do dnia 27 lipca 2018r.

Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków KFS w dyspozycji urzędu.

Pula środków finansowych na 2018 rok w ramach rezerwy KFS wynosi 77.700,00 zł.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie oświęcimskim,który wpisuje się w jeden z priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS określonych w 2018 roku przez Radę Rynku Pracy:

1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

UWAGA! Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu nr 1 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bądź województwa (zgodnie z barometrem zawodów 2018). Oznacza to, że kluczowym jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie a nie w jakim zawodzie osoba kierowana na kształcenie obecnie pracuje. Priorytet ten pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego wyłącznie w zakresie umiejętności ściśle zawodowych. Nie przewiduje się finansowania tzw. kompetencji miękkich.

Natomiast w ramach priorytetu nr 2 środki rezerwy KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w urzędzie pracy.

Planowane przez Państwa kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS musi się rozpocząć w bieżącym roku (nie wcześniej jednak niż od dnia 15 września br.) i w tym roku musi zostać sfinansowane z tych środków!

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniam ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzieWniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub w wersji elektronicznej (z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP) – w terminie ogłoszonego naboru (decyduje data wpływu do Urzędu, nie data stempla pocztowego)

 Dokumenty do pobrania:

Zasady przyznawania środków z KFS.pdf

Wniosek o przyznanie środków z KFS.doc

Wniosek o przyznanie środków z KFS.pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. danych osobowych.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA - dla pracodawców i przedsiębiorców, których dane zostały pozyskane przez PUP w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r (bez zawierania umowy cywilnoprawnej).pdf

 


Nabór wniosków o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
 

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Nabór będzie prowadzony od dnia 21 lutego 2018r. do dnia 23 lutego 2018r.

Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków KFS w dyspozycji urzędu.
Pula środków finansowych na 2018 rok w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
to 311.000,00 zł.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie oświęcimskim, który wpisuje się w jeden z priorytetów określonych w 2018 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

UWAGA! Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu nr 1 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bądź województwa (zgodnie z barometrem zawodów 2018). Oznacza to, że kluczowym jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie a nie w jakim zawodzie osoba kierowana na kształcenie obecnie pracuje.

Natomiast wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały bądź zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi bądź planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem w ramach tego priorytetu można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy. 

Planowane przez Państwa kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS musi się rozpocząć w bieżącym roku i w tym roku musi zostać sfinansowane z tych środków!

  Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 117), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu. 

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniam ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy. 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzie Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia! 

Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub w wersji elektronicznej
(z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP) – w terminie ogłoszonego naboru

(decyduje data wpływu do Urzędu, nie data stempla pocztowego)
  

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady przyznawania środków z KFS.pdf

 2. Wniosek o przyznanie środków z KFS.doc

 3. Wniosek o przyznanie środków z KFS.pdf
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf


 

Nabór wniosków o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Kwota środków, którą tut. Urząd dysponuje wynosi 23.284,78 zł.

 Nabór będzie prowadzony w dniu 27.10.2017r.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie oświęcimskim.

Planowane przez Państwa kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS musi się w bieżącym roku rozpocząć (nie wcześniej jednak niż od dnia 1 grudnia br.) i w tym roku musi zostać z tych środków sfinansowane!

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639 ze zm.) oraz rozporządzeniem zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2016r. poz. 2155), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniam ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzieWniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu (w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. 7:30 – 14:00)

lub w wersji elektronicznej

(z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP).

Dokumenty do pobrania:

Zasady przyznawania środków z KFS.pdf

Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.doc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

 


 

Nabór wniosków o przyznanie środków
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego


Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza powtórny nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 Nabór będzie prowadzony
od dnia 21 września 2017r. do dnia 25 września 2017r.


Nabór wniosków może być powtarzany w sytuacji pozostawania środków z rezerwy KFS w dyspozycji urzędu.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie oświęcimskim,który wpisuje się dwa priorytety – jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w 2017 roku:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury),

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życiu,

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,

 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978).

oraz jeden z priorytetów określonych w 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

UWAGA! Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu "wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych" należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bądź województwa (zgodnie z barometrem zawodów 2017). Oznacza to, że kluczowym jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie a nie w jakim zawodzie osoba kierowana na kształcenie obecnie pracuje.

Planowane przez Państwa kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS musi się w bieżącym roku rozpocząć (nie wcześniej jednak niż od dnia 2 listopada br.) i w tym roku musi zostać sfinansowane z tych środków!

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639 ze zm.) oraz rozporządzeniem zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2016r. poz. 2155), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniam ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzieWniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

 Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub w wersji elektronicznej
(z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP).

Dokumenty do pobrania:

Zasady przyznawania środków z KFS.pdf
Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.doc
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf


Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 Nabór będzie prowadzony od dnia 24 sierpnia 2017r. do dnia 25 sierpnia 2017r.

Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków z rezerwy KFS w dyspozycji urzędu.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie oświęcimskim,który wpisuje się dwa priorytety:

jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w 2017 roku:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury),
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życiu,
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,

4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach, w których wszczęto proces rstrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978).

oraz jeden z priorytetów określonych w 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

UWAGA! Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu "wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych" należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bądź województwa (zgodnie z barometrem zawodów 2017). Oznacza to, że kluczowym jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie a nie w jakim zawodzie osoba kierowana na kształcenie obecnie pracuje.

Planowane przez Państwa kształcenie ustawiczne finansowane ze środków KFS musi się w bieżącym roku rozpocząć (nie wcześniej jednak niż od dnia 16 października br.) i w tym roku musi zostać sfinansowane z tych środków!

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639 ze zm.) oraz rozporządzeniem zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2016r. poz. 2155), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniam ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzieWniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

 Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub w wersji elektronicznej (z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP).

Załączniki:

Zasady przyznawania środków z KFS.pdf

Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.doc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf


 

Infromujemy, iż w dniu 14.04.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu będzie otwarty w godzinach od 7.30 do 12.00. 


Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Nabór będzie prowadzony

od dnia 6 marca 2017r. do dnia 8 marca 2017r.

Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków KFS w dyspozycji urzędu.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie oświęcimskim,który wpisuje się w jeden z priorytetów określonych w 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

UWAGA! Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu 2) należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bądź województwa (zgodnie z barometrem zawodów 2017). Oznacza to, że kluczowym jest w jakim zawodzie planowane jest kształcenie a nie w jakim zawodzie osoba kierowana na kształcenie obecnie pracuje.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639 ze zm.) oraz rozporządzeniem zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2016r. poz. 2155), a także z obowiązującymi „Zasadami przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzieWniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

 Wnioski można składać w wersji papierowej na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu lub w wersji elektronicznej

(z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP).

Załączniki:

Wniosek o przyznanie środków z KFS.doc

Zasady przyznawania środków z KFS.pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf


 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: Ogłoszenia PUP OświęcimRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1604

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl