Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zasady rekrutacji

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, jest zobowiązany przeprowadzać nabór na stanowiska urzędnicze.

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór.

Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w PUP w Oświecimiu, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Szczegółowo procedurę naboru regulują art. 11 - 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Tekst jed. Dz.U. z 2014r., poz. 1202) oraz Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: regulamin naboru na stanowisko urzędnicze [ 1 ]
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze. Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
09-01-20 00:00
50.78KB

Redakcja strony: Zasady rekrutacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5080

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl