Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Skargi wnioski petycje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”.

Tryb

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się od złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PUP Oświęcim – należy do Sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

Kierownicy PUP przyjmują strony w sprawie skarg i wniosków w czasie pracy urzędu. Dyrektor PUP Oświęcim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 12.00 – 14.00.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Statystyka skarg, wniosków, petycji

  • W 2015r. (stan na 31.07.2015r.) wpłynęły 2 skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu oraz 0 wniosków (w rozumieniu k.p.a.)

.

Redakcja strony: Skargi wnioski petycjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 711

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl